Hamburger Aussichten » Hamburger Fernsehturm “Telemichel”

Die Spitze des Hamburger Fernsehturms, auch Telemichel genannt.


Leave a Reply